Indien de nieuwsletter niet goed leesbaar is, klikt u alstublieft hier
GameDuell Partner Newsletter
1. Verandering in de voorwaarden voor deelname
2. Nieuwe richtlijnen Partner Programma
Geachte partner,

Vandaag informeren wij u over enkele veranderingen in ons programma:
1.Verandering in de voorwaarden voor deelname
Wij willen u er graag op attenderen dat, ter optimalisering van ons partnerprogramma, wij de deelnamevoorwaarden hebben aangepast. De vernieuwde voorwaarden treden op 15.04.2011 in werking.

U kunt binnen 3 weken na ontvangst van onze e-mail de veranderingen in de deelnamevoorwaarden weerspreken. Wij vragen om uw begrip, dat in het geval van een weerspreking, uw deelname aan het partnerprogramma vanaf 05.05.2011 beëindigd zal worden. U kunt bezwaar maken tegen de veranderingen door een e-mail te sturen naar affiliates@gameduell.nl, tot ten laatste 05.05.2011. Ontvangen wij van u geen bezwaar, dan gaan wij ervan uit dat u toestemt in de gewijzigde voorwaarden.

Bijgevoegd vindt u de wijzigingen in de deelnamevoorwaarden. Neemt u deze alstublieft zorgvuldig door.

Toevoeging aan de voorwaarden voor deelname aan het partenerprogramma van GameDuell NL:

Elke AFFILIATE PARTNER verplicht zich er toe, om geen GameDuell advertenies te plaatsen op illegale websites, zoals Casino-, Filesharing-websites, of websites met content ongeschikt voor minderjarigen.

De AFFILIATE PARTNER verplicht zich er toe om het verbod op spam in acht te nemen. De AFFILIATE PARTNER verplicht zich er toe om geen ongevraagde emails aan derden te versturen (spam), tenzij de ontvangers van de betreffende emails hierin voor verzending hebben toegestemd. De toestemming voor het ontvangen van dergelijke emails dient volgens de zogenaamde Opt-In methode te gebeuren en niet door een eenvoudige aanmelding van de betreffende ontvanger.

Bij het veronachtzamen van deze verplichting kan GAMEDUELL de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Verder wordt voor iedere overtreding van deze verplichting een contractboete van tenminste EUR 10.000,- opgelegd. Vanwege de te betalen contractboete kan GAMEDUELL het recht van terughouding op geld en vorderingen van de overeenkomst met de AFFILIATE PARTNER op ieder moment geldend maken.

In het geval dat de AFFILIATE PARTNER ondanks het verbod op spam dergelijke reclame-emails verstuurt zonder voorafgaande toestemming van de ontvangers, vrijwaart de AFFILIATE PARTNER GAMEDUELL van iedere daardoor ontstane aanspraak tegenover derden terzake van alle aanspraken dienaangaande. De contractboete laat verdere aanspraken op schadevergoeding van GAMEDUELL onbelet.

Verder verplicht de AFFILIATE PARTNER zich er toe, uitsluitend GAMEDUELL logo’s te gebruiken, die door GAMEDUELL worden geleverd. Met uitzondering van in proportie gebleven maataanpassingen zijn alle veranderingen van het geleverde logo niet toegestaan.

Het creëren van een eigen GAMEDUELL logo is voor de AFFILIATE PARTNER ten strengste verboden. Op elke inbreuk tegen de Corporate Identity-voorwaarden staat een contractuele boete van EUR 500,-.

GAMEDUELL behoudt zich het recht voor, in het geval van een overtreding, zonder voorafgaande kennisgeving de samenwerking te beëindigen. De ontstane kosten van schadeclaims over de contractuele boete zijn niet van toepassing op GAMEDUELL.

Verandering in de voorwaarden voor deelname

GAMEDUELL kan de voorwaarden voor deelname die in de toekomst van toepassing zijn, ten alle tijden eenzijdig wijzigen of uitbreiden. Wijzigingen of uitbreidingen van de voorwaarden voor deelname worden aan de deelnemers op passende manier bekend gemaakt.
2. Nieuwe richtlijnen Partner Programma
Om ook in de toekomst een succesvol en langdurig partnerschap te waarborgen, wijzen wij u graag nogmaals op onze richtlijnen voor advertenties.

Algemene richtlijnen:

• GameDuell behoudt zich het recht voor om de partner af te wijzen of bij misbruik uit te sluiten
• Doorverwijzingen naar de GameDuell.nl website moet door één klik op het aangeboden marketingmiddel kunnen worden bereikt
• Automatische en misleidende doorverwijzingen zijn niet toegestaan
• Facebook advertising is verboden

Bonussystemen / Paidmailer / SEM
• Zonder vooraf gemaakte afspraken en toestemmingen niet toegestaan
• Geen Lead provisie
• In het geval van een bijzondere vergoeding: Lead: 0 EUR und Sale: 15 EUR

SEM Richtlijnen:
• Foutieve schrijfwijzen van Brand-Keywords niet toegestaan
• Geen boeking op Brand-Keywords, incl. foutieve spelling
• Geen valse verklaringen
• Verbinding met kansspellen niet toegestaan
• Foutieve schrijfwijzen van het handelsmerk niet toegestaan

Corporate Identity waarborg:
• Er mogen uitsluitend GAMEDUELL logo’s worden gebruikt, die door GAMEDUELL worden geleverd
• Met uitzondering van in proportie gebleven maataanpassingen zijn alle veranderingen van het geleverde logo niet toegestaan.
• Het creëren van een eigen GAMEDUELL logo is ten strengste verboden

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de wijzigingen kunt u ons steeds contacteren.

Wij hopen dat u begrip heeft voor de wijzigingen en dat we ook in de toekomst succesvolle samenwerkingen zullen aangaan.

Met vriendelijke groet,
Jacob Krueger

Contactgegevens:
Jacob Krueger
Tel: (030) 288 768 263
E-Mail: jacob.krueger@gameduell.nl
www.GameDuell.nl